بخرید و 750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مجموعه آموزشی SQL Server 2014 پرند از مقدماتی تا پیشرفته

( Kj-NA-412 )

این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار SQL Server 2014 به منظور استفاده در آموزش SQL Server 2014 می باشد. نرم افزار Microsoft SQL Server 2014 بر روی Windows 7 یا نسخه های جدیدتر از آن قابل نصب خواهد بود. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

Parand | پرند

34,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

مجموعه آموزشی SQL Server 2014 پرند از مقدماتی تا پیشرفته

نرم افزار SQL Server يكي ازمحبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی و مديريت بانك‌‌هاي اطلاعاتي رابطه ای می باشد. در این دوره آموزشی شما با نحوه نصب برنامه SSMS، روش های مختلف ایجاد یک بانک اطلاعاتی و جداول آشنا شده و نحوه کار با انواع داده ها را فرا خواهید گرفت. همچنین اصول کار با کلید اصلی، Index ها و قیدها از دیگر مطالبی است که در این دوره آموزشی خواهید آموخت. علاوه بر این، با آموزش مباحثی نظیر روابط میان جدول و تضمین ارتباط روش های نرمال سازی را نیز فرا خواهید گرفت.

در دوره متوسط این آموزش با بررسی دستورات DQL، به مطالعه دستورات Join و جداول Bridge پرداخته و با توابع تجمعی و انواع مختلف عملگرها بصورت کامل آشنا خواهید شد. علاوه بر این، توابع رتبه بندی، دستور شرطی Case و دستورات DML از دیگر مباحثی است که بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در دوره پیشرفته، شما با دستورات DDL آشنا خواهید شد. علاوه بر این، با آموزش نحوه کار با جداول موقت، به بررسی کامل انواع توابع پرداخته، سپس اصول کار با Schema و View را فرا خواهید گرفت. علاوه براین در این دوره آموزشی، نحوه کار با Stored Procedureها، Triggerها و تراکنش ها را خواهید آموخت.

مجموعه آموزشی SQL Server 2014 پرند از مقدماتی تا پیشرفته

 آموزش SQL Server 2014 - دوره مقدماتی

1- مقدمه
مقدمه

2- نصب برنامه (1)
آشنایی با SQL - فرایند نصب - تنظیم ویژگی ها

3- نصب برنامه (2)
تنظیم Collation - تنظیمات امنیتی

4- ورود به برنامه
سرویس SQL Server - ورود به Management Studio - محیط عمومی برنامه

5- پایگاه داده
پایگاه داده

6- مدیریت فایل ها
کار با فایل های ثانویه - کنترل حجم فایل

7- امکانات سربرگ Options
امکانات سربرگ Options (1) - امکانات سربرگ Options (2)

8- مفاهیم ابتدایی
مفهوم SQL و TSQL - گروه بندی دستورات SQL - نام گذاری Objectها

9- ایجاد پایگاه داده توسط Query
ایجاد پایگاه داده توسط Query (1) - ایجاد پایگاه داده توسط Query (2)

10- ایجاد جدول
ایجاد جدول

11- انواع داده (1)
کار با Data Typeها - گروه Exact Numeric - گروه Approximate Numeric - گروه Date And Time

12- انواع داده (2)
گروه Character Strings - گروه Unicode Character Strings - گروه Binary Strings - سایر انواع داده

13- طراحی یک جدول نمونه
طراحی یک جدول نمونه (1) - طراحی یک جدول نمونه (2) - طراحی یک جدول نمونه (3)

14- مفهوم Primary Key
مفهوم Primary Key

15- درج و مقدار دهی کلید اصلی
درج کلید اصلی - مقدار دهی کلید اصلی

16- ذخیره تغییرات
ذخیره تغییرات

17- کار با Indexها
مفهوم Index - ایجاد Index ها - استفاده از Indexها

18- کار با قیدها (1)
کار با Not Null Constraint - کار با Check Constraint

19- کار با قیدها (2)
کار با Constraint Unique - کار با Primary Key Constraint - کار با Default Constraint

20- روابط میان جداول
مفهوم رابطه در جداول - ایجاد کلید خارجی

21- تضمین ارتباط
مفهوم Referential Integrity - ایجاد Relationship

22- مفهوم نرمال سازی
مفهوم نرمال سازی

23- اجرای نرمال سازی
اجرای نرمال سازی (1) - اجرای نرمال سازی (2)

24- آزمون های عملی
شامل 6دوره آزمون

25- آزمون های تستی
شامل 60عدد تست

 آموزش SQL Server 2014 - دوره متوسط

1- دستور Select
دستور Select

2- استخراج اطلاعات
استخراج اطلاعات (1) - استخراج اطلاعات (2) - استخراج اطلاعات (3)

3- کار با Where
نحوه استفاده از Where - کاربرد عملگرها در دستور Where

4- عملگر Like
عملگر Like

5- بانک اطلاعاتی PUBS
کار با بانک اطلاعاتی PUBS - استخراج اطلاعات از PUBS (1) - استخراج اطلاعات از PUBS (2)

6- کار با جداول دارای رابطه
کار با جداول دارای رابطه

7- دستورات Join
کار با Inner Join - کار با Outer Join - سایر حالت های Join

8- ایجاد جدول Bridge
ایجاد جدول Bridge (1) - ایجاد جدول Bridge (2)

9- مدیریت Relational Databases
استخراج اطلاعات توسط Bridge - انواع ارتباط دو جدول - استخراج اطلاعات از چند جدول

10- توابع تجمعی
توابع تجمعی (1) - توابع تجمعی (2)

11- توابع و جداول
توابع و جداول Bridge - توابع و جداول دارای رابطه

12- گروه بندی و شرطی سازی
دستور Group By - دستور Having

13- کار با Sub Query
کار با Sub Query

14- عملگرهای In و Exists
عملگر In (1) - عملگر In (2) - عملگر Exists

15- سایر عملگرها
ایجاد رابطه با Sub Query - عملگر Union - عملگرهای Intersect و Except

16- تقدم عملگرهای منطقی
تقدم عملگرهای منطقی

17- توابع رتبه بندی
توابع رتبه بندی (1) - توابع رتبه بندی (2)

18- دستور شرطی Case
کار با دستور شرطی Case - ساختار پیشرفته دستور Case

19- دستور CTE
کار با CTE - نکات پیشرفته CTE

20- دستورات DML
دستورات DML

21- دستور Insert
دستور Insert (1) - دستور Insert (2)

22- دستور Update
دستور Update (1) - دستور Update (2)

23- سایر دستورات DML
دستور Delete - دستور Select Into

24- آزمون های عملی
شامل 6دوره آزمون

25- آزمون های تستی
شامل 60عدد تست

 آموزش SQL Server 2014 - دوره پیشرفته

1- دستورات DDL
دستور Create - دستورات Alter و Drop

2- جدول موقت
کار با جدول موقت - دامنه جدول موقت - کاربرد جدول موقت

3- توابع SQL
توابع SQL

4- توابع Scalar
تابع Cast - تابع Convert - توابع Date And Time

5- توابع منطقی و ریاضی
توابع منطقی - توابع ریاضی

6- توابع Metadata
توابع Metadata

7- توابع رشته ای
توابع Char و CharIndex - تابع Concat - توابع Right ،Left و Substring - سایر توابع رشته ای

8- توابع سیستمی
توابع سیستمی

9- مفاهیم تعریف توابع
مبانی تعریف توابع - کار با متغیرها - مفاهیم Batch و Scope

10- توابع User Defined
ایجاد یک تابع - ایجاد بدنه تابع - کار با تابع User Defined

11- کار با Schema
مفهوم Schema - استفاده از Schema

12- استفاده از Viewها
ایجاد یک View - کار با Viewها

13- کار با Stored Procedureها
استفاده از Stored Procedure (1) - استفاده از Stored Procedure (2) - کار با Stored Procedureهای سیستمی

14- کار با DML Triggerها
کار با DML Triggerها (1) - کار با DML Triggerها (2)

15- کار با DDL Triggerها
کار با DDL Triggerها (1) - DDL Triggerها (2)

16- کار در CMD
کار در CMD

17- کار با تراکنش ها
مفهوم تراکنش ها - تراکنش های AutoCommit

18- انواع تراکنش ها
تراکنش های Implicit - تراکنش های Explicit

19- کنترل جریان دستورات
دستورات Try-Catch - تکنیک Save Point

20- تنظیم Isolation
ویژگی Isolation - حالت Read Uncommitted - سایر انواع Isolation Level

21- دستور While
دستور While

22- کنترل صحت دستورات
کنترل صحت دستورات

23- مدیریت Databaseها
پشتیبان گیری دستی - بازگردانی فایل پشتیبان - نحوه Attach و Detach کردن

24- آزمون های عملی
6دوره آزمون عملی

25- آزمون های تستی
شامل 60عدد تست